fbpx

Vše, co si u nás můžete objednat je vyrobeno v Čechách.

Orientační ceník

košile od 3.500,-

sako od 15.900,-

kalhoty od 5.900,-

oblek od 20.900,-

kabát od 18.900,-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zboží šité a objednané na míru

Při objednávce zboží objednávaného u dodavatele- výrobce prodávajícího (tj. „přímá objednávka u výrobce-zakázkové šití“) prodejce požaduje 50% platbu předem, bez které se  zboží nemůže jinak začít vyrábět.

Pokud dojde ke stornování objednávky ze strany kupujícího z jakéhokoliv důvodu po tom, co objednávka byla již zaplacena a zboží se začalo vyrábět – je povinen kupující uhradit prodávajícímu škodu , což znamená, že veškerá zaplacená částka propadne prodávajícímu na úhradu za výrobu.

Pokud si kupující nechá šít šaty- zboží na míru k  zakoupení a zaplatí , aby se zboží dalo šít, tato částka zároveň slouží jako nevratná záloha. Pokud se tedy kupující rozhodne odstoupit od koupi, částka propadá salónu.

Doba dodání zboží začíná plynout dnem připsání zálohy na bankovní účet prodejce a uvedení všech náležitostí, které jsou potřeba k ušití a dodání zboží (adresa kupujícího, tel. spojení, specifikace modelu, míry atd.).

Dodání je do 2 měsíců a po té případné úpravy krejčovou (krejčová upřednostňuje zákaznice dle data svatby, ne dle data objednání!) V ceně šatů šitých na míru jsou 2 návštěvy salonu zdarma. První návštěva – výběr šatů, druhá návštěva zkouška objednaných šatů.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Nůžky